Toimintaterapia-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa lapsi saa vahvistusta omaan kehitykseensä ja tukea kasvulleen eri ikävaiheissa. Toimintaterapian avulla lapsi voi saada lisää keinoja ja taitoja osallistua arkiympäristönsä tapahtumiin.

Mitä on toimintaterapia?


Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen.  Toimintaterapia sopii lapselle tai nuorelle, jolla on kehityksellisesti tai sairauden tai vamman seurauksena haasteita iänmukaisiin päivittäisiin toimintoihin osallistumisessa.

Milloin toimintaterapiasta on apua?

Toimintaterapiasta hyötyvät monen ikäiset lapset ja nuoret. Toimintaterapiasta voi olla apua silloin, kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia esimerkiksi:

 • Kehonhallinnassa
 • Aistitiedon käsittelyssä
 • Hahmottamisessa
 • Tarkkaavaisuuden säätelyssä
 • Sosiaalisissa tilanteissa
 • Arkiympäristössä toimimisessa.

Toimintaterapian tavoitteet

Toimintaterapian alussa laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja lähipiirin kanssa konkreettiset tavoitteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi itsestä huolehtimiseen, leikkiin, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan.

Toimintaterapian konkreettisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • Asennonhallinnan, tasapainon ja koordinaation hallinnan kehittyminen, jolla tuetaan esimerkiksi lapsen mahdollisuuksia osallistua ikätovereidensa kanssa leikkiin arkiympäristössään
 • Silmän ja käden yhteistyön parantuminen, joka edesauttaa kirjoittamaan oppimista
 • Käden ja sormien motoriikan parantuminen (hienomotoriikka), jonka myötä itse pukeutumisesta tulee helpompaa (napit ja vetoketjut)
 • Näönvarainen hahmottamisen parantuminen, kirjainten ja numeroiden hahmottaminen, joka myötävaikuttaa lukutaidon oppimiseen
 • Tarkkaavuuden suuntaamisen ylläpitäminen, jonka myötä lapsen yleinen toiminnanohjaus kehittyy ja esimerkiksi koulutehtävien loppuun saattaminen helpottuu
 • Oman toiminnan suunnittelu
 • Toimintaterapian vastaanotot

Toimintaterapian vastaanotot 

Terapia toteutetaan yleensä lapsen yksilöllisinä vastaanottokäynteinä, joissa lapsi tai nuori toimii kahden kesken terapeutin kanssa. Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa tukemassa lapsen terapiaprosessia ja heillä on usein omia ohjauskäyntejä terapeutin kanssa.

Toimintaterapiaan kuuluu ohjauskäyntejä, jotka voidaan toteuttaa kotona, koulussa tai päiväkodissa. Tällöin toimintaterapeutin ohjauskäynnille voivat osallistua myös vanhemmat ja opettaja tai lastentarhanopettaja. 

Osa käynneistä voidaan toteuttaa koti- tai päiväkotikäynteinä, mikä tukee terapiassa harjoiteltujen taitojen siirtymistä arkeen. Toimintaterapian tavoitteet määrittävät terapiajakson pituuden. Yksilöllisen terapiakerran kesto on 45–60 minuuttia ja tapaamiskertoja on tavallisesti 10–30.

Toimintaterapian menetelmät ja ympäristö

Toimintaterapia tapahtuu tavoitteellisissa leikki- ja toimintatilanteissa, joita suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa hänen mielenkiintonsa mukaan. Menetelminä käytetään esimerkiksi liikuntaleikkejä, pelejä, rakentelua ja luovia toimintoja. Terapiassa toiminta on lapselle hauskaa, haastavaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa.

Lapsen toimintaterapiassa käytetään paljon leikkiä. Leikin keinon terapiaan saadaan sisällytettyjä harjoitteita, jotka tukevat lapsen kehitystä. Toimintaterapiassa käytetty leikki eroaa tavallisesta leikistä siten, että terapiassa leikki on aina ohjattua ja tavoitteellista.

Toiminnan ja leikin avulla voidaan arvioida lapsen toiminnanohjausta, motoriikkaa, silmän ja käden yhteistyötä, visuaalista hahmottamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tarkkaivaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä.

Terapiassa käytettävät välineet ja ympäristö valitaan yksilöllisesti lapsen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Terapeutti suunnittelee etukäteen terapiakäynnille sopivia harjoitteita, joita hän toteuttaa lapsen kanssa. Terapiassa autetaan myös lasta arvioimaan itseään ja toimintakykyään sekä tulemaan tietoiseksi vahvuuksistaan.

Toimintaterapiaan hakeutuminen


Toimintaterapiaan tullaan tavallisimmin Kelan lähetteellä, jolloin Kela kustantaa toimintaterapian. Kela korvaa myös toimintaterapian toteuttamiseen liittyviä matkakustannuksia omavastuuosuuden jälkeen. Toimintaterapiaan voi hakeutua myös kotikunnan terveystoimen tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Terapiaan voi tulla myös itse maksaen. Toimitamme mielellämme kirjallisen tarjouksen toimintaterapiasta ja autamme palveluun hakeutumisessa.

Ota yhteyttä!

Toimintaterapeutti
Satu Auvinen
satu.auvinen@mll.fi

p. 040 7261 005