Käyttömahdollisuudet

VIGMLL®-ohjaus perheen kanssa


VIGMLL®-ohjaus (Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus) on perheiden kanssa käytettävä vuorovaikutuksen ohjausmenetelmä, jossa autetaan vanhempaa tulemaan tietoiseksi hänen kyvyistään rakentaa vuorovaikutuksessa vastavuoroista yhteyttä lapseensa ja vahvistetaan perheenjäsenten välistä tunneyhteyttä.

VIGMLL®-ohjauksen avulla voidaan tukea monenlaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä. Suomessa siitä on saatu hyviä kokemuksia perhekuntoutuksessa, sosiaalitoimen avopalveluissa, vammaisten ja sairaiden lasten ryhmäkuntoutuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. VIG-menetelmä on kansainvälisesti laajasti levinnyt viimeisen 20 vuoden aikana, ja siitä on saatu paljon kiinnostavia tutkimustuloksia, joiden mukaan videoreflektiivisellä työskentelyllä voidaan vähentää vanhemman kokemaa stressiä ja vahvistaa hänen luottamustaan itsestään vanhempana. VIG on esimerkiksi mukana brittiläisissä hoitosuosituksissa perheille tarjottavista tukimuodoista, joiden avulla vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä kiintymystä.

VIGMLL®-ohjauksessa katsotaan videolta hetkiä perheen toiminnasta, joissa perheenjäsenten aloitteisiin yhteensoinnutetut reaktiot ovat vuorovaikutuksen peruselementtejä. Ohjaaja keskustelee vanhempien kanssa näistä hetkistä, niiden luonteesta ja yksityiskohdista käyttäen aktiivisesti videokuvaa. Lapsi on mukana ohjauksessa saaden vanhemmiltaan myönteistä vahvistusta omista taidoistaan olla vuorovaikutuksessa ja ilmaista itseään. Videokuvauksia ja ohjauskeskusteluita voi olla 1–4 kertaa, riippuen perheen tavoitteista ja muutostarpeista.

VIGMLL®-ohjaus ammattilaisen kanssa


VIGMLL®-ohjaus tarjoaa laajat mahdollisuudet lisätä työntekijän kykyä tehdä tarkempia havaintoja lasten välisestä vuorovaikutuksesta ja erityisesti tulla tietoisemmaksi omista mahdollisuuksistaan vahvistaa lasten välistä vuorovaikutusta sekä vastata yksilöllisemmin kunkin lapsen tarpeisiin. Lisäksi ohjauksella voidaan vahvistaa työntekijän itsetuntemusta läsnä olevana kasvattajana. Työskentely perustuu samanlaisiin rakenteisiin ja taustateorioihin kuin perheiden kanssa tehtävä työ. Työntekijä tuo ohjauskeskusteluun videotallenteen itsestään toimimassa lastenryhmän kanssa ja videokuvasta käydään reflektoivaa keskustelua.

Lue 

Lue VIG-menetelmään perustuvasta sovelluksesta VERP

VIGMLL®-ohjaus lasten kanssa


VIGMLL®-ohjaukseen lastenryhmien kanssa kuuluu videokuvan katsominen lasten kanssa ja siihen liittyvä keskustelu. Ohjauksessa lapsella on lähtökohtaisesti olemassa aktiivinen rooli, koska lapsi näkyy ja kuuluu kuvassa. Videokuvan katsomistilanteessa vaaditaan ohjaajalta avointa ja uteliasta mieltä, jotta saadaan tietoa videokuvan herättämistä ajatuksista lapsessa.

VIGMLL®-ohjauksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä itsetuntoa vertaisryhmässään ja sosiaalisia taitoja kodin ulkopuolisissa ympäristöissä, kuten päiväkodissa tai koulussa. Tällöin työskentelyn painopiste on lapsen taitojen esiin tuomisessa ja myönteisen käyttäytymisen vahvistamisessa palautteen (videokuva ja dialogi) avulla. Vaikuttava tekijä ohjauksessa on luottamuksellinen suhde aikuisen ja lapsen välillä sekä videokuvan antama mahdollisuus hyvin konkreettiseen vahvistamiseen. Vanhemmat voivat olla tässäkin työskentelyssä mukana todentamassa lapsen taitojen kehittymistä.

VIGMLL®-ohjaus työryhmän kanssa


VIGMLL®-ohjauksella voidaan myös kehittää henkilöstön vuorovaikutustaitoja ja tarjota heidän vahvuuksiinsa perustuvaa lähestymistapaa, joka auttaa henkilöstöä tulemaan tietoisemmaksi omista keinoistaan synnyttää myönteistä yhteyttä asiakkaaseen. Ohjaus keskittyy todellisiin työtilanteisiin, kuten kokouksista ja keskusteluista tehtyihin videotallenteisiin.

VIGMLL®-ohjauksella voidaan edistää keskeisiä taitoja johtaa onnistunutta, myönteistä ja tehokasta vuorovaikutustilannetta mm. kokouksissa, neuvotteluissa ja yhteisessä päätöksenteossa.  Ohjauksessa keskitytään myös ryhmädynaamisiin ilmiöihin, rooleihin, työryhmätyöskentelyyn ja työn johtamiseen.

VIGMLL-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö