Eettisyys ja asiakasturvallisuus

Videointi on tehokas väline, jota käytetään nykyään laajasti perheiden kanssa vuorovaikutuksen arvioinnissa sekä hoidollisena tai kuntoutuksellisena välineenä. Videointi on kuitenkin vain väline, jonka avulla pääsemme näkemään läheltä vuorovaikutusta ja tekemään siitä havaintoja. VIGMLL®-ohjauksessa olennaista onkin asettua suhteeseen ihmisten kanssa, ei välineen kanssa.

Hyvään terapia- ja kuntoutuskäytäntöön sekä eettisiin periaatteisiin kuuluu se, että asiakas tietää riittävän hyvin mihin on antamassa lupaa, ja että ammattihenkilö vastaa osaltaan aina asiakkaan ja erityisesti lapsen edun toteutumisesta sekä videoinnin laillisuudesta. Työskentely perustuu luottamuksellisuuteen ja asiakkaan yksityisyyden suojaamiseen. Asiakkaan tulee voida luottaa erityisesti videoinnin kohdalla, että hänen asiakassuhteeseensa liittyvät henkilökohtaiset asiat eivät ole julkisia, vaan salassapitovelvollisuuden alaisia. Salassapitovelvollisuus sisältää myös vaitiolovelvollisuuden.

Videokuva on välineenä vahva ja se vaatii erityistä huolellisuutta asiakasturvallisuuden huomioimisessa. VIGMLL® -koulutuksessa painotetaan menetelmän esittelyn prosessinomaisuutta ja käytäntöä, jossa asiakas saa rauhassa pohtia näkeekö mahdollisella videoinnilla olevan etua omaan tilanteeseensa nähden.

VIGMLL® -ohjauksesta tehdään asiakkaan kanssa aina kirjallinen sopimus, jossa asiakas antaa lain vaatiman luvan prosessin eri vaiheille. VIGMLL®  -koulutuksessa varmistetaan ja valmistellaan asianmukaiset lupakäytännöt kullekin ohjausta käyttävälle koulutettavalla ammattihenkilölle.

Suomessa viranomaisten luona tapahtuvaa asiakastilanteiden dokumentointia, myös videointia, koskevat useat lainsäännökset, joilla pyritään suojaamaan asiakkaiden yksityiselämää. Kun videointia käytetään työvälineenä, on keskeistä tuntea aineiston salassapitoon ja säilyttämiseen liittyvät normit, jotka ovat hajaantuneet moniin eri lakeihin, mm.

  •     Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) 
  •     Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (2009/298) 
  •     Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) 
  •     Lastensuojelulaki (2007) 25§) 
  •     Henkilötietolaki (1999/523) 
  •     Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
  •     Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
  •     Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996


Katso Jukka Mäkelän (lastenpsykiatrian erikoislääkäri, erityisasiantuntija THL) luento.

Videointerventioiden etiikan pohdintaa

Luennon kesto n. 30 min, linkki toimii Explorer-selaimella.

VIGMLL-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö